وظایف، ماموریت ها و برنامه ها

 
 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 

برنامه ها
1- مدیریت فرایند بررسی (مرور)
2- ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
3- مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مباره با فساد
4- بهبود جایگاه ایران در رتبه های بین المللی فساد
5- ارتقاء تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد
6- ارتقاء تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد
7- اصلاح و بازنگری قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
8- تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی ضد فساد
9- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ضد فساد
10- شرکت در نشست های اصلی و فرعی ادواری کنوانسیون مبارزه با فسادPowered by Tetis PORTAL