مجوز ورود به بخش مدیریت را ندارید
 • اطلاعات اصلی
 • اطلاعات پیشرفته
 • فایل و تصویر
 • رسانه
خصوصيات
 • Show/Hide Border
 • Table Properties
 • Delete Table
 • Row
  • Insert Row Above
  • Insert Row Below
  • Delete Row
 • Column
  • Insert Column to the Left
  • Insert Column to the Right
  • Delete Column
 • Cell
  • Merge Cells Horizontally
  • Merge Cells Vertically
  • Split Cell Horizontally
  • Split Cell Vertically
  • Delete Cell
 • Cell Properties
 • Table Properties
 • Properties...
 • Image Map Editor
 • Properties...
 • OpenLink
 • Remove Link
 • Insert Select
 • Cut
 • Copy
 • Paste
 • Paste from Word
 • Paste Plain Text
 • Paste As Html
 • Paste Html