پرسش و پاسخ

آیا امکان صدور رای محکومیت بیت المال به پرداخت دیه و خسارات بدون دعوت از نماینده وزارت دادگستری امکانپذیر است؟

با توجه به تبصره ذیل ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1394 در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده 260 این قانون و ماده 30 نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.دستگاه مذکور حق تجدید نظر خواهی از رای را دارد.
بنابراین دادگاه ها در پرونده های مطالبه از بیت المال با این تکلیف قانونی مواجه هستند.

با توجه به تبصره ذیل ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1394 در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده 260 این قانون و ماده 30 نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.دستگاه مذکور حق تجدید نظر خواهی از رای را دارد.

بنابراین دادگاه ها در پرونده های مطالبه از بیت المال با این تکلیف قانونی مواجه هستند.

آیا پرونده های مطالبه خسارت ناشی از تصادفات وسایل نقلیه توسط وزارت دادگستری قابلیت پرداخت دارد؟

ماده۲۱ـقانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اشاره دارد:
به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود
Powered by Tetis PORTAL