سایر عناوین
29 مهر 1398 9:34:23
انتصاب اعضای کمیته انتخابات سمن های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

طی حکمی از سوی وزیر دادگستری و رییس شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک صورت گرفت:

انتصاب اعضای کمیته انتخابات سمن های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، طی حکمی از سوی جناب آقای آوائی وزیر دادگستری و رییس شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعضای کمیته برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شدند:
دراجرای تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک –موضوع تصویب نامه شماره 12068/ت46095هـ مورخ 28/1/1389 هیأت وزیران و باستناد ماده 2 شیوه نامه برگزاری انتخابات، اعضای کمیته مزبور عبارتند از :
1- دکتر محمود عباسی، دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک (رییس کمیته)
2- حسین عرفانی مقدم، مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (دبیر کمیته)
3- زهرا عابدینی سرپرست اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور (عضو کمیته)
4- دکتر قاسم محمدی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (عضو کمیته)
5- مریم یوسف صفری، کارشناس دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (عضو کمیته)

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL