سایر عناوین
29 مهر 1398 13:55:11
شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد

باسمه تعالی
شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
در اجرای تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع تصویب نامه شماره 12068/ت46095 ه مورخ 28/1/1389 هیات وزیران، انتخاب نمایندگان سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی در جلسه مورخ 8/7/1398 این شورا تصویب و به تایید وزیر دادگستری رسیده است.
ماده1. دبیر مرجع مکلف است سه ماه پیش از پایان دوره عضویت نمایندگان سازمان های مردم نهاد تمهیدات لازم به منظور انتخاب نمایندگان جدید را فراهم نماید.
ماده2. به منظور برگزاری انتخابات، کمیته ای متشکل از دبیر، مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی و یک نفر از کارکنان مرجع ملی، نماینده وزارت کشور و یک نفر از اساتید دانشگاه ها به انتخاب دبیر و با حکم رییس شورای هماهنگی مرجع ملی تشکیل می گردد. دبیر مرجع رییس کمیته انتخابات و مدیرکل مرجع دبیر آن خواهد بود. کمیته مکلف است تمامی اقدامات لازم به منظور برگزاری انتخابات مطابق آئین نامه مرجع و همچنین این شیوه نامه را معمول نماید.
تبصره. اعضای کمیته انتخابات مکلف به رعایت اصل بی طرفی بوده و نباید با هیچ یک از داوطلبان نسبت نسبی یا سببی داشته باشند.
ماده3. دبیر مرجع طی اطلاعیه ای که در تارنمای وزارت دادگستری درج خواهد شد برگزاری انتخابات را اعلام می نماید. سازمان های مردم نهاد واجد شرایط می توانند ظرف مدت ده روز از زمان اطلاعیه، مدارک مقرر در این شیوه نامه را به دبیرخانه مرجع ملی تحویل نموده و رسید آن را دریافت نمایند.
ماده4. سازمان های مردم نهاد به منظور داوطلبی باید ثبت شده، فعال در حوزه حقوق کودک یا حقوق بشر و دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت باشند. هر سازمان مردم نهاد تنها می تواند یک نفر و از میان مدیرعامل یا رییس هیات مدیره را به عنوان نماینده خود جهت داوطلبی در انتخابات معرفی نماید. حضور داوطلب در روز انتخابات الزامی است.
ماده5. داوطلبان مکلفند در هنگام ثبت نام، تصویر مصدق پروانه فعالیت، اساسنامه، آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان های مردم نهاد، صفحه نخست شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه یک قطعه عکس 4*3 مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، گزارش عملکرد سه سال منتهی به زمان ثبت نام، معرفی نامه از هیات مدیره به منظور شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب را ارائه داده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
تبصره. سازمان های مردم نهادی که مدارک آنان ناقص باشد ظرف مدت 2 روز از تاریخ اعلام نقض مدارک مکلفند نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.
ماده6. پس از پایان مهلت ثبت نام، کلیه مدارک واصله از سوی کمیته انتخابات بررسی و سازمان های مردم-نهادی که مدارک آنان تکمیل و واجد شرایط داوطلبی می باشند طی اطلاعیه ای از طریق تارنمای وزارت دادگستری به عنوان داوطلب نمایندگی معرفی خواهند گردید. کمیته انتخابات مکلف است رونوشت آگهی را به سازمان های مردم نهاد مربوطه ارسال نمایند.
ماده7. انتخابات تعیین نمایندگان سازمان های مردم نهاد هر سه سال یک بار، در اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. دبیر مرجع ملی طی اطلاعیه ای با دعوت عام از کلیه سازمان های مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمینه حقوق کودک یا حقوق بشر که حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند جهت شرکت در انتخابات دعوت به عمل می آورد.
ماده8. انتخابات در روز و ساعت مقرر در اطلاعیه دعوت عام، پس از استماع معرفی دو دقیقه ای هر داوطلب برگزار خواهد گردید.
ماده9. نمایندگان قانونی سازمان های مردم نهاد به منظور دریافت برگه رای و شرکت در انتخابات باید علاوه بر کارت شناسایی معتبر، معرفی از سوی سازمان مردم نهاد مربوطه جهت شرکت در انتخابات را ارائه نمایند.
تبصره. برگزاری انتخابات به صورت اخذ رای با ورقه و مخفی خواهد بود.
ماده10 . بلافاصله پس از اتمام زمان انتخابات، شمارش آرا توسط کمیته برگزاری در حضور حضار آغاز خواهد گردید و پنج نفر از داوطلبان که حائز اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک رای) حاضران باشند سه نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل، نمایندگان سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواهند بود.
تبصره. انتخاب مجدد نمایندگان سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مرجع ملی به صورت متوالی تنها برای یک بار مجاز است.
ماده11. نمایندگان منتخب به عنوان رابط جامعه مدنی و مرجع، مکلف به انتقال دیدگاه های سازمان های مردم نهاد و پیگیری مطالبات آنان به شورای هماهنگی و فعالیت های مرجع به سازمان های مردم نهاد می باشند و مکلفند در کلیه جلسات شورای هماهنگی حضور به هم رسانند.
تبصره. در صورت فوت، استعفاء یا غیبت دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب هر یک از منتخین اصلی، عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
ماده 12. هیچ یک از مفاد این شیوه نامه نمی تواند به نحوی تفسیر شود که مغایر متن یا روح آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک باشد.
این شیوه نامه در 12 ماده و 5 تبصره در تاریخ 8/7/1398 به تصویب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تایید وزیر دادگستری رسیده است.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL