12 شهريور 1393 10:5:47
ماموريت هيئت وزيران به وزارت دادگستري
هيئت دولت به وزارت دادگستري ماموريت داد نسبت به انجام مذاكره پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه هاي بين دولت ايران و غنا در خصوص انتقال محكومين و استرداد مجرمين ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، اقدامات و پيگيريهاي لازم را تا تصويب نهايي بعمل آورد.

با تصويب هيئت دولت وزارت دادگستري مامور پيگيري موافقتنامه هاي بين دولت ايران و غنا شد.

هيئت وزيران در جلسه 2/6/1393 به پيشنهاد وزارت دادگستري و در اجراي ماده 2 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي مصوب 1371 به وزارت دادگستري ماموريت داد، با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه هاي بين دولت ايران و غنا در خصوص انتقال محكومين و استرداد مجرمين، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدامات وپيگيريهاي لازم را تا تصويب نهايي بعمل آورد.

اين مصوبه در تاريخ 5/6/1393 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.


Powered by Tetis PORTAL