اخبار
1399/6/22 12:32:39

نخستین دوره آموزش ثبت اختراع در وزارت دادگستری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، نخستین دوره آموزش ثبت اختراع به مدت سه روز و از 18 شهریور به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

در این دوره آموزشی موضوعاتی از جمله مبانی ثبت اختراع و فرآیند آسیب شناسی آن در ایران، شرایط ثبت اختراع با تمرکز بر قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت از مالکیت صنعتی و تنظیم تقاضانامه ثبت اختراع (توصیف و ادعانامه)، شیوه جستجو و الزامات طرح شد.
در این دوره جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری از جمله وزارت دادگستری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی ایران و تهران، گمرگ ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و نیروهای مسلح حضور داشتند.Powered by Tetis PORTAL