16 بهمن 1395 18:25:41
اطلاعیه وزارت دادگستری
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
اطلاعیه 16 بهمن ماه ۹۵ وزارت دادگستری: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته تحصیلی(حقوق جزا و جرم شناسی)

زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری در رشته تحصیلی حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی به شرح ذیل اعلام می گردد.
نکات لازم:
1- مدارک ذیل در مصاحبه استخدامی دارای امتیاز می باشد در صورت دارا بودن مدارک، ارائه اصل و تصویر آن در زمان مصاحبه الزامی است:
 مقالات منتشر شده شامل ISI ، ISC، علمی و پژوهشی ،علمی و ترویجی، کنفرانسی
 کتاب های منتشر شده
 گواهینامه ثبت اختراع
 طرح پژوهشی
 هر گواهینامه مهارتی مرتبط با خوشه شغلی
 مدرک زبان انگلیسی معتبرشاملTOEFL IBT،TOEFL PBT،IELTS ، TOLIMOوMCHE(MSRT)
2- باتوجه به زمان بر بودن مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان گرامی، برنامه ریزی لازم را برای حضور تمام وقت در روز مصاحبه داشته باشند.
3- عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
4- زمان مصاحبه سایر رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.Powered by Tetis PORTAL