5 اسفند 1393 17:35:48
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك:
اراده جهاني براي حل مشكلات كودكان وجود دارد
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: در تمامي دنيا در حوزه مسايل مرتبط با كودكان، مفاهيم و مسايل مشترك بوده و اراده قوي براي حل و فصل مشكلات كودكان در سطح جهاني وجود دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري مظفر الوندي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، عصر امروز و در نشست پاياني "نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان" اظهار داشت: برگزاري چهار نشست با عنوان "نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان" و بيش از 30 سخنراني و نيز گردآوري آرا و نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه حقوق كودكان، محصول بسيار مهمي براي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك است كه مي تواند در اختيار مراجع قانوني و تصميم ساز قرار گيرد.

الوندي با بيان اين مطلب كه موضوعات اساسي مربوط به كودكان و نوجوانان كه معمولاً منشأ خشونت تلقي مي‌شود مانند، تبعيض، غفلت و بي‌توجهي، خشونت جنسي و ازدواج زودهنگام را براي برگزاري نشستها انتخاب كرديم گفت: اين جلسات در  در قالب 4 نشست با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي برگزار شد و معتقديم كه چالشهاي مهمي در حوزه حقوق كودك داريم و برگزاري چنين نشستهايي نيز به دليل نقش مهم رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان همواره از اولويتهاي دبيرخانه اين مرجع بوده است.

وي همچنين تاكيد كرد: مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك نقش كاملا هماهنگ كننده و غير اجرايي بر عهده داشته و همين ميزان كه طرح موضوع  و انتقال پيشنهادات و انتقادات را بر عهده داشته باشد، كار مهمي انجام شده است.

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با شاره به برگزاري كنفرانس ژنو در ماه گذشته نيز گفت: حدود 800 نفر در سمينار ژنو با عنوان "عدالت كيفري براي جوانان" حضور داشتند و 5 روز بحث و تبادل نظر صورت گرفت كه نشان داد، در تمامي دنيا در حوزه مسايل مرتبط با كودكان، مفاهيم و مسايل مشترك بوده و اراده قوي براي حل و فصل مشكلات كودكان در سطح جهاني وجود دارد.

 


Powered by Tetis PORTAL