13 بهمن 1395 17:37:32
اطلاعیه وزارت دادگستری
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی با گرایش حقوق بین الملل
اطلاعیه 13بهمن ماه ۹۵ وزارت دادگستری: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته تحصیلی(حقوق گرایش بین الملل)

زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت دادگستری در رشته تحصیلی حقوق با گرایش بین الملل به شرح ذیل اعلام می گردد.
نکات لازم:
1- مدارک ذیل در مصاحبه استخدامی دارای امتیاز می باشد در صورت دارا بودن مدارک ، ارائه اصل و تصویر آن در زمان مصاحبه الزامی است:
 مقالات منتشر شدهشامل ISI ، ISC، علمی و پژوهشی ،علمی و ترویجی، کنفرانسی
 کتاب های منتشر شده
 گواهینامه ثبت اختراع
 طرح پژوهشی
 هر گواهینامه مهارتی مرتبط با خوشه شغلی
 مدرک زبان انگلیسی معتبرشامل TOEFL IBT،TOEFL PBT،IELTS ، TOLIMOوMCHE(MSRT)
2- باتوجه به زمانبر بودن مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان گرامی، برنامه ریزی لازم را برای حضور تمام وقت در روز مصاحبه داشته باشند.
3- عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
4- زمان مصاحبه سایر رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 


Powered by Tetis PORTAL