9 شهريور 1395 10:56:4
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تاکید کرد:
برای تحقق حقوق شهروندی همه باید به صحنه بیایند
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: گستردگی دامنه حقوق شهروندی ایجاب می کند که برای تحقق آن همه دستگاههای اجرایی، نهادهای مدنی و سمن ها به صحنه بیایند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری رییس و اعضای شورای سیاستگزاری کنگره بین المللی حقوق شهروندی با عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه دو ساعته که با حضور سید محمد هاشمی، رییس کمیته علمی کنگره تشکیل شد، در ابتدا نوروزیان، رییس شورای سیاستگزاری کنگره گزارشی از فعالیت های موسسه حقوق شهروندی و اقدامات انجام شده به منظور برگزاری کنگره بین المللی حقوق شهروندی ارائه کرد و خواستار حمایت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از برگزاری کنگره شد.
عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه جلسه با اشاره به اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت دادگستری در زمینه حقوق شهروندی تأکید کرد: بهره گیری از توان نهادهای مدنی برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی یکی از اولویت های برنامه کاری ماست.
وی همچنین افزود: گستردگی دامنه حقوق شهروندی ایجاب می کند که برای تحقق آن همه دستگاههای اجرایی، نهادهای مدنی و سمن ها به صحنه بیایند؛ وزارت دادگستری نیز از این حرکت های خودجوش و مؤثر که در راستای برنامه ها و سیاست های دولت است حمایت می کند.
Powered by Tetis PORTAL