14 شهريور 1396 15:37:26
انتشار دوره پنج جلدی حقوق شهروندی
دوره پنج جلدی حقوق شهروندی منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری دوره پنج جلدی حقوق شهروندی مشتمل بر :
1- حقوق شهروندی؛ از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماعی
2- حقوق شهروندی؛ از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک
3- حقوق شهروندی؛ از معاضدت حقوقی تا کلینیک های حقوق شهروندی
4- حقوق شهروندی؛ از حکمرانی مطلوب تا فرآیند اعمال اداری
5- حقوق شهروندی؛ از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن
منتشر کرد.
شایان ذکر است که آثار مزبور در پرتو منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه حقوق شهروندی تألیف، چاپ و منتشر گردیده و نویسندگان با نگاه کاربردی مبادرت به تألیف و انتشار کتب مزبور نموده اند.


Powered by Tetis PORTAL