قوانین و مقررات
21 تير 1399 13:42:31
مواد 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات با موضوع پرداخت خسارت ناشی از بازداشت
- ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت‌ می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،‌ می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
- ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
- الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
- ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
- پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
- ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
- ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر‌ می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص‌ می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
- ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل‌ می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
- ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت‌ می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
- ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس‌ می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین‌ می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره‌ می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
- ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏‌‌‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.


Powered by Tetis PORTAL