8 بهمن 1393 22:18:21
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك:
پيشرفت هاي مهمي در نحوه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان بوجود آمده است
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: در قانون اخير التصويب آئين دادرسي كيفري پيشرفت هاي مهمي در نحوه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان بوجود آمده است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري مظفر الوندي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در كنگره جهاني عدالت كيفري نوجوانان گفت: فعاليتهاي مستمر و متعدد آموزشي توانسته است ديدگاه و نوع جهت گيري قضات، پليس، كاركنان مراكز نگهداري كودكان معارض با قانون را به طرز قابل توجهي ارتقاء دهد؛ به نحوي كه بهبود در نگرش قضات مربوط به كودكان و نوجوانان، باعث نوعي تحول در فرآيند رسيدگي و نگهداري كودكان و نوجوانان معارض با قانون شده است.

 

الوندي در اين باره افزود: در قانون جديد مجازات اسلامي كه در سال1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، فصل جداگانه اي براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده و توجه به خصوصيات اطفال و نوجوانان معارض قانون، به خوبي در تحولات مربوط به قانونگذاري كشورمان تأثير گذاشته و در قانون اخير التصويب آئين دادرسي كيفري هم پيشرفت هاي مهمي در نحوه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان بوجود آمده است.

 

وي همچنين گفت: با تشكيل «مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك» و ايجاد هماهنگيهاي لازم براي نهادهاي ذيربط، نوعي همگرايي و همسويي در خصوص حقوق كودكان بوجود آمده است و تشكيل بانك اطلاعات جامع كودكان و نوجوانان و مديريت هوشمند حمايت از كودكان كه مراحل آزمايشي خود را طي مي كند مي تواند نسبت به ارتقاء همه جانبه حقوق آنها موثر باشد.

 

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در اين كنگره در سخناني، خواستار انجام مطالعات تخصصي با همكاري نهادهاي دانشگاهي و اجرايي به منظور شناسايي عوامل بزهكاري در مناطق مختلف و تبيين راهكارهايي جهت كاهش نرخ ارتكاب جرم و تبادل تجربيات در حوزه عدالت قضايي كودكان و نوجوان به طور منظم در بين كشورها از طريق تاسيس يك فرايند بين الدولي شد.

 

بر اساس اين گزارش، كنگره جهاني عدالت كيفري نوجوانان با حضور نمايندگان دولتي، سازمانهاي غير دولتي و ساير دست اندركاران جامعه مدني كشورها در حوزه دادرسي اطفال در تاريخ 26 تا 30 ژانويه ماه جاري در ژنو سوييس در حال برگزاري است.

 


Powered by Tetis PORTAL