17 بهمن 1395 15:10:30
اطلاعیه وزارت دادگستری
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی با گرایش حقوق خصوصی
اطلاعیه 17بهمن ماه ۹۵: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته تحصیلی(حقوق خصوصی)

اطلاعیه 17بهمن ماه ۹۵: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته تحصیلی
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری در رشته تحصیلی حقوق با گرایش حقوق خصوصی به شرح ذیل اعلام می گردد.
نکات لازم:
1- مدارک ذیل در مصاحبه استخدامی دارای امتیاز می باشد در صورت دارا بودن مدارک ، ارائه اصل و تصویر آن در زمان مصاحبه الزامی است:
 مقالات منتشر شده شامل ISI ، ISC ، علمی و پژوهشی ، علمی و ترویجی، کنفرانسی
 کتاب های منتشر شده
 گواهینامه ثبت اختراع
 طرح پژوهشی
 هر گواهینامه مهارتی مرتبط با خوشه شغلی
 مدرک زبان انگلیسی معتبر شامل TOEFL IBT، TOEFL PBT، IELTS ، TOLIMOوMCHE(MSRT)
2- با توجه به زمانبر بودن مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان گرامی، برنامه ریزی لازم را برای حضور تمام وقت در روز مصاحبه داشته باشند.
3- عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
4- زمان مصاحبه سایر رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.


Powered by Tetis PORTAL