قوانین و مقررات
26 آبان 1399 11:19:43
شیوه نامه تأسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت موضوع ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ماده 1: به منظور جبران خسارت ایام بازداشت اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود با لحاظ مواد 255 الی 261 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‏های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395 رییس قوه قضاییه، صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت موضوع ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در وزارت دادگستری تشکیل می شود.

ماده 2: موضوع فعالیت صندوق: پرداخت خسارت اشخاصی که از سوی کمیسیون های استانی یا ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت برای آنان رأی قطعی صادر شده است.

ماده 3: هیأت نظارت صندوق متشکل از اعضای زیر می باشد:
- وزیر دادگستری به عنوان رییس هیأت نظارت
- معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر دادگستری
تبصره: با تصویب هیات نظارت و ابلاغ وزیر دادگستری مدیر صندوق برای مدت 2 سال منصوب خواهد شد.تمدید این مدت برای یکبار بلامانع می باشد.

ماده 4: وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است:
- تعیین برنامه های کلی و خط مشی لازم برای راهبری صندوق
- رسیدگی و اظهارنظر درخصوص گزارش مدیر از عملکرد صندوق
- بررسی و اعلام نظر درخصوص بودجه مورد نیاز سالانه صندوق برای پیشنهاد در لایحه بودجه به رئیس هیات نظارت

ماده 5: وظایف و اختیارات مدیر صندوق به شرح زیر است:
- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات نظارت
- انجام امور اداری و اجرایی صندوق
- ارائه گزارش عملکرد صتدوق در مقاطع زمانی شش ماهه و یکساله به هیات نظارت
- درخواست جذب و بکارگیری نیروها و امکانات مورد نیاز صندوق و آموزش پرسنل در صورت لزوم
- تدوین پیشنهاد دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارائه به هیات نظارت

ماده 6: پرداخت های صندوق بر اساس اعلام مدیر صندوق از طریق معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آن وزارتخانه به حساب اشخاص واریز می شود.

ماده 7: مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق شیوه نامه به عهده مدیر صندوق است این اختیار مانع اجرای وظایف سایر واحدهای نظارتی و مالی نخواهد بود.
این شیوه نامه در 7 ماده و یک تبصره در تاریخ 1399/8/4 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

سید علیرضا آوایی
وزیر دادگستریPowered by Tetis PORTAL