قوانین و مقررات
21 تير 1399 13:13:22
دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزه دیدگان

ماده 1- هدف از تنظیم این دستورالعمل، تعیین نحوه شناسایی و اتخاذ تصمیم در مورد مشمولین برخوردار از ردیف اعتباری شماره 5/108000 قانون بودجه سالیانه تحت عنوان «حمایت از بزه ‏دیدگان» می‏باشد.
اعتبار مذکور با رعایت مفاد و ضوابط این دستورالعمل به صورت کمک با نظر کارگروه تشخیص به شرح آتی پرداخت خواهد شد.
ماده 2-منظور از بزه‏دیده در این دستورالعمل عبارت است از:
هر شخص حقیقی که در اثر وقوع جرم متحمل صدمات شدید جسمی، روحی و مادی شود به نحوی که در صورت عدم جبران به موقع، بیم خطر جانی برای وی وجود داشته باشد یا امکان ادامه کار و یا امرار معاش را، از وی حداقل برای مدتی سلب نماید.
ماده 3- اصل بر جبران خسارت توسط مرتکب می باشد و در صورت عدم جبران از جانب وی، مطابق قانون باید از اموال و ماترک وی جبران گردد، در هر حال کارگروه موظف است به طریق مقتضی اطمینان حاصل نماید که به علل مختلف از جمله: ناتوانی و اعسار مرتکب، و یا ناشناس، متواری یا غیرقابل دسترس بودن وی، راه دیگری برای کمک به بزه‏ دیده وجود ندارد.
ماده 4- اولویت کمک به بزه دیدگان، با رعایت شرایط ماده 3 به قرار زیر می باشد:
الف: بزه ‏دیده سالمند، زنان بدون سرپرست، کودکان و نوجوانان زیر 18 سال، افراد معلول جسمی و یا ذهنی و نیز افراد سرپرست خانوار
ب: بزه ‏دیده ای که در شرایط فعلی فاقد اشتغال باشد یا قادر به تأمین حداقل هزینه های روزمره زندگی‏ اش نباشد.
ج: بزه‏ دیده ای که با توجه به نوع صدمه، نیازمند معالجه و درمان و کمک برای تأمین هزینه‏ های درمان و دارو باشد.
د : بزه ‏دیده ای که در راستای کاهش خسارات و زیانهای وارده، اقدام مقتضی بعمل آورده باشد.
ماده 5-حداکثر کمک پرداختی به بزه‏دیده با توجه به اعتبارات سالیانه و شرایط دیگر در ابتدای هر سال به پیشنهاد کارگروه و تصویب وزیر دادگستری تعیین می گردد.
تبصره 1: در موارد خاص و در صورت وجود دلایل و مستندات توجیهی با تشخیص کارگروه و تأیید وزیر دادگستری حداکثر تا میزان 50 درصد مبلغ مصوب قابل افزایش است.
تبصره 2: اخذ تعهد از بزه ‏دیده مبنی بر استرداد کمک دریافتی در صورت جبران خسارت مالی از سوی مرتکب یا قائم مقام وی (هر نهاد یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر)
تبصره 3: چنانچه کارگروه تشخیص به هر طریق، توانایی مالی مرتکب را احراز نماید می تواند در صورت موافقت وزیر دادگستری با تنظیم قرارداد یا اخذ وکالت به نمایندگی بزه‏دیده خسارت پرداخت شده به وی را از مرتکب مطالبه نماید.
تبصره 4: وجوه حاصل از تبصره 2 و 3 به حساب درآمد عمومی واریز خواهد شد.
ماده 6- بررسی و احراز نیاز مالی بزه‏دیده و انطباق با شرایط و مفاد دستورالعمل و همچنین تعیین میزان کمک بر عهده «کارگروه تشخیص» می باشد که مرکب از افراد زیر است:
1- معاون حقوقی و امور مجلس «به عنوان رئیس کارگروه»
2- مدیر کل پیگیری امور قضائی، دیه و خسارات بیت المال «به عنوان دبیر کارگروه»
3- ذیحساب و مدیر کل امور مالی
4- مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی
5- مدیر کل دفتر حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندان
تبصره 1: در هر استان کارگروه استانی متشکل از اشخاص زیر تشکیل می شود تا ضمن بررسی دقیق وضعیت مددجو از جهات مختلف، در صورت احراز نیازمندی وی نتیجه را به کارگروه تشخیص اعلام نمایند.
1- رئیس کل دادگستری استان «به عنوان رئیس کارگروه»
2- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان
3- معاون اداری و مالی دادگستری استان «به عنوان دبیر کارگروه»
4- مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
5- رئیس ستاد مردمی دیه استان
تبصره 2: در صورت لزوم از رئیس دادگستری شهرستان مربوط و دادستان آن شهرستان، نمایندگان سایر مراجع مرتبط از قبیل دادگاه و دادسرا، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به تشخیص کارگروه و بدون حق رأی دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 7-کلیه پرداخت های موضوع این دستورالعمل به بزه دیدگان، منوط به ارائه حکم قضائی قطعی است، و اگر ضرورت حمایت و کمک به بزه دیده در مراحل قبل از صدور حکم قطعی باشد باید تأییدیه مقام قضایی ذیصلاح را ارائه نماید.
ماده 8- جلسات کارگروه، به اقتضاء تعداد پرونده های وارده حداقل ماهی یکبار، با دعوت دبیر کارگروه، تشکیل خواهد شد.
تبصره 1: جلسات کارگروه تشخیص، با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 2: در صورت ضرورت، کارگروه تشخیص، می تواند از بزه‏دیده توضیحات حضوری اخذ نماید.
تبصره 3: در صورت نیاز، کارگروه تشخیص می‏تواند از مرتکب بزه برای کمک به بزه‏دیده دعوت به‏عمل آورد.
ماده 9-تقاضای کمک توسط بزه‏دیده به صورت غیرحضوری نیز قابل پذیرش و بررسی است و با مراجعه به سامانه‏ ای که به همین منظور توسط این وزارتخانه حداکثر ظرف مدت شش ماه ایجاد خواهد شد، صورت می‏پذیرد.
تبصره: کلیه پرداخت های مالی به صورت غیرحضوری به حساب مشخص و معرفی شده به نام بزه ‏دیده و یا نماینده قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 10- مدارک لازم جهت تقاضا و ثبت در سامانه به شرح ذیل است:
1- تقاضانامه و شرح مختصر ماوقع، به ویژه ارائه دلایل و قرائنی که بیانگر ضرورت و فوریت نیاز بزه‏ دیده باشد.
2- حسب مورد حکم قطعی دادگاه یا تأییدیه رسمی مقام قضائی ذیربط.
3- شماره حساب معتبر بانکی متقاضی(شماره شبا)
4- کپی کارت ملی و صفحه اول و دوم شناسنامه
5- شماره ملی همسر و فرزندان
6- آدرس دقیق محل سکونت
7- ارائه شماره تلفن همراه و ثابت متقاضی
8- استشهادیه مصدق توسط شورایاری محله یا معرفی نامه از مرجع ذیربط در مورد وضعیت مالی بزه ‏دیده
9- تکمیل فرم تعهد به عودت مبلغ دریافتی، موضوع تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل
تبصره 1: کارگروه مجاز است در موارد اضطراری حسب تشخیص مقام قضایی و تأیید کارگروه تشخیص، تا تکمیل مدارک مربوط به بزه‏ دیده کمک نماید.
تبصره 2: کلیه اطلاعات مذکور بصورت الکترونیک تبادل می شود.
ماده 11- وظایف زیر برعهده دبیرخانه کارگروه می باشد:
1- دریافت و بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی و تشکیل پرونده از طریق سامانه
2- تهیه و تدوین دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضاء قبل از تشکیل جلسه
3- دعوت از اعضای کارگروه برای حضور در جلسات
4- پیگیری و اجرای مصوبات کارگروه تشخیص و ابلاغ به اشخاص و مراجع ذیربط
5- ثبت و ضبط مکاتبات و نگهداری سوابق و انجام مکاتبات و پیگیری تا حصول نتیجه
6- اجرای سایر امور ارجاعی از سوی کارگروه تشخیص یا وزیر دادگستری
7- تهیه گزارشات ادواری از عملکرد کارگروه
ماده 12- پرداخت کمک به بزه‏دیده پس از تصویب کارگروه تشخیص، منوط به تأیید وزیر دادگستری یا جانشین وی می باشد.
ماده 13- هرگونه موارد پیش‏بینی نشده در این دستورالعمل، با حضور و اجماع نظر اعضای کارگروه و موافقت وزیر دادگستری قابل اعمال است.
ماده 14-مسؤولیت نظارت بر اجرای دستورالعمل به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری است. این اختیار مانع اجرای وظایف سایر واحدهای نظارتی و مالی نخواهد بود.

«این دستورالعمل در تاریخ 11/09/1396 به تصویب وزیر دادگستری رسید.»

سیدعلیرضا آوایی
Powered by Tetis PORTAL