10 اسفند 1393 12:28:47
کنوانسیون حقوق کودک

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ به استناد تبصره(۵) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود.

وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.،(موضوع قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲) دفتر ملی حقوق کودک با کلیه ارگانها و مراجع ذینفع در خصوص حقوق کودک سر وکار دارد وآنان را هماهنگ می سازد. ارتقاء آگاهی و حساسیت مجموعه نهادهای مجموعه در کشور تقویت هماهنگی و ارتباط میان آنها را در چارچوب تعهد عمیق مجموعه حاکمیت ، همراه با پیگیری مستمر و هدفمند از سوی این دفتر شالوده ساختار آن را تشکیل می دهد این دفتر علاوه بر نظارت ، پیگیری و توصیه، باید تاثیر گذار در شکل گیری سیستها در سطح ملی و قوانین مربوط به کودک باشد و تعیین وضعیت و جریان سازی کند. موفقیت این دفتر مرهون دانش و آگاهی اجتماعی است. لذا آگاهی سازی و ایجاد سیستم گزارش دهی از مهم ترین وظایف است.

ورود به سامانه گنج انسان http://www.ganjensan.ir 


 

باسمه تعالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/10/88 به استناد تبصره(5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 تصویب نمود. وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.،(موضوع قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372) دفتر ملی حقوق کودک با کلیه ارگانها و مراجع ذینفع در خصوص حقوق کودک سر وکار دارد وآنان را هماهنگ می سازد. ارتقاء آگاهی و حساسیت مجموعه نهادهای مجموعه در کشور تقویت هماهنگی و ارتباط میان آنها را در چارچوب تعهد عمیق مجموعه حاکمیت ، همراه با پیگیری مستمر و هدفمند از سوی این دفتر شالوده ساختار آن را تشکیل می دهد
این دفتر علاوه بر نظارت ، پیگیری و توصیه، باید تاثیر گذار در شکل گیری سیستها در سطح ملی و قوانین مربوط به کودک باشد و تعیین وضعیت و جریان سازی کند.
موفقیت این دفتر مرهون دانش و آگاهی اجتماعی است. لذا آگاهی سازی و ایجاد سیستم گزارش دهی از مهم ترین وظایف است. اداره این دفتر براساس کوچک سازی است نه تکثر گرایی . اما به لحاظ مشورتی و مشاوره ای تکثر گرائی و تعامل با سایر نهادهای دولتی و مردمی را مد نظر دارد.
اهداف:
دفتر ملی حقوق کودک با هدف حمایت و توسعه حقوق کودک ایجاد گردیده است.
که اهداف عمده آن عبارتند از:
1)کمک به ارتقاءآگاهی ، حساس سازی و توانمند سازی جامعه و نهادهای فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمینه های مربوط به حقوق کودک
2)تهیه منظم و مناسب گزارشهای سالانه جهت ارتباط با نهادهای بین المللی و نهادهای ملی


Powered by Tetis PORTAL