2 آبان 1388 9:46:22
وزير دادگستري: رسانه ها پيشنهادات خود را به وزارت دادگستري ارائه كنند
وزير دادگستري با حضور در شانزدهمين جشنواره بين المللي مطبوعات از آمادگي اين وزارتخانه براي پذيرش پيشنهاد رسانه هاي گروهي به منظور بهبود كمي و كيفي قوانين مطبوعات خبر داد.
وزير دادگستري افزود: رسانه ها مي توانند در تعامل با وزارت دادگستري پيشنهادات خود درباره قوانين مطبوعات و نيازهاي قانوني رسانه ها را به اين وزاتخانه ارائه دهند.
وزير دادگستري در ادامه خاطر نشان كرد: اصحاب رسانه بهتر از هر گروه ديگري نيازهاي مطبوعات ما را مي شناسند از اينرو اصحاب رسانه با ارائه راهكارهاي مد نظر خود درباره كيفيت و كميت قوانين مطبوعات، وزارت دادگستري را در پويايي مطبوعات كشور ياري رسانند.
بختياري در ادامه يادآور شد: جامعه پويا به مطبوعات پوياي ما باز مي گردد. هرچه مطبوعات كشور پويا تر باشند جامعه ما نيز پوياتر خواهد بود.

2/8/88
 
 
Powered by Tetis PORTAL