13 مرداد 1387 6:53:34
سخنگوي دولت:جريان اصلي در مقابله با دولت اسلامي، گفتمان ارتجاعي سكولاريستي است
دكتر الهام، سخنگوي دولت، با بيان اينكه امروز يك جنگ جدي فكري و عقيدتي ميان گفتمان ارتجاعي سكولاريستي با معتقدان به نظريه دولت اسلامي وجود دارد، گفت: كساني كه در پي القاي دوگانگي در نظام اسلامي بين اسلاميت و جمهوريت بودند ، امروز براي مقابله با دولت اسلامي در پي شكل دهي حركت بازگشت به گذشته هستند.

دكتر الهام، سخنگوي دولت، با بيان اينكه امروز يك جنگ جدي فكري و عقيدتي  ميان گفتمان ارتجاعي  سكولاريستي با معتقدان به نظريه دولت اسلامي وجود دارد، گفت: كساني كه در پي القاي دوگانگي در نظام اسلامي بين اسلاميت و جمهوريت بودند ، امروز براي مقابله با دولت اسلامي در پي شكل دهي حركت بازگشت به گذشته هستند.

 دكتر غلامحسين الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت صبح پنج شنبه، در يازدهمين كنگره سراسري جامعه اسلامي دانشجويان در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با بيان تحليلي از چالش هميشگي ميان جبهه حق و باطل در طول تاريخ، تصور مبتني بر پايان وظايف و مسؤوليتهاي مردم در جامعه اسلامي پس از تشكيل دولت اسلامي را رد كرد و گفت:پيامبران الهي با معيار و ميزان و قواعد محكم برانگيخته شدند تا جامعه قائم به قسط شود و نه تنها وظيفه حكومت اسلامي برقراري عدالت است بلكه آحاد جامعه اسلامي وظيفه دارند علاوه بر ساختن چنين حكومتي ، بطور مداوم در اين مسير مسؤوليت پذيرانه از آن حمايت كنند.  

سخنگوي دولت با بيان اينكه بايد با نقد آگاهانه و عالمانه حكومت را ياري كرد، تصريح كرد: تشكلهاي اسلامي بخصوص تشكلهاي جوانان كه آرمانگراتر و بي آلايش تر هستند بايد مسؤولانه و با اميد در كنار دولت اسلامي  باشند و بايد همه بدانيم كه مشكلات هميشه وجود دارد و هيچگاه از آنها فارغ نبوده ايم حتي در دوران حكومت امير مؤمنان هم مشكلات زيادي وجود داشت و استاندار و حاكمي بود كه در بيت المال خيانت كرد و يا برخي ها با دشمنان سازش كردند و يا به آنها اطلاعات دادند ولي مهم اين بود كه امير مؤمنان با همان ابزارهاي اندك آن روز حاكمان را كنترل مي كرد و ما بايد اين نگاه را حفظ كنيم كه حكومت اسلامي در مسير حق است اما آنگونه نيست كه نقد ناپذير باشد.

 وزير دادگستري معيارها در حكومت و دولت اسلامي را جداي از افراد دانست و با تاكيد بر اينكه افراد بايد با معيارها تطبيق كنند نه معيارها با افراد، افزود:حق و باطل بودن بر اساس افراد شناخته نمي شود ، چه بسا افرادي كه داراي سابقه حضور در صف مقدم جهاد هم بودند ولي اگر با معيارهاي اسلام منطبق نباشند با كنار گذاشته شوند همانطور كه حضرت امام خميني به ما آموختند، معيار حال فعلي افراد است. 

 دكتر الهام ، دولت هاي بر سر كار در دوران حكومت اسلامي را معصوم و مصون از خطا ندانست و افزود:تا قبل از ظهور امام عصر (عج) احتمال  اشتباه و خطا در دولتها و حكومتهاي اسلامي نيز وجود دارد بخصوص دستگاههاي اجرايي و تقنيني خطا پذيرند و بايد در يك مسير تعريف شده از طريق امر به معروف و نهي از منكر توسط جامعه كمك شوند. 

سخنگوي دولت با اشاره به بيانات ديروز مقام معظم رهبري و پيام امروز ايشان به كنگره جامعه اسلامي دانشجويان كه بر دو عنصر بصيرت و صبر  به عنوان دو عامل اصلي پيروزي و رستگاري تاكيد كردند، افزود: چالش و جدال ميان حق و باطل هميشگي است و ما بايد همواره منتظر باشيم كه جبهه باطل يا استفاده از همه ابزارهاي غير مشروع خود براي ضربه زدن به ما استفاده كند و مسلح شدن به بصيرت و صبر در اين مسير بسيار مهم است. 

 دكتر الهام با بيان اينكه امروز در يك جنگ جدي فكري، فرهنگي و سياسي با ارتجاع سكولاريستي قرار داريم، خاطرنشان ساخت: اين بحث يك بحث مربوط به رقابت انتخاباتي نيست بلكه يك جنگ عقيدتي است. 

وي با بيان اينكه برخي به دنبال آن بودند كه نظام اسلامي را يك نظام دوگانه، ميان جمهوريت و اسلاميت تفسير كرده و جمهوريت را در مقابل اسلام و اسلاميت را در تقابل با جمهوريت نشان دهند، تصريح كرد: آن‌ها بر اين اساس نتيجه گرفتند كه حكومت تنها مبتني بر جمهوريت شدني است و اين معيار دموكراسي است، لذا به اين طريق سكولاريسم را به پيش برده و با سازش با غرب، خواهان تغيير در درون نظام بودند.

 سخنگوي دولت با اشاره به اينكه اين ارتجاع سكولاريستي بازگشت به جاهليت و عقب‌گرد است، افزود: پيامبران نيز همواره با ارتجاعات مواجه بودند، كما اينكه گوساله سامري يك حركت كاملاً روشنفكرانه براي برگرداندن نظام موسوي به نظام فرعوني از مسير فرهنگي، نيرنگ و فريب بود. 

دكتر الهام با تاكيد بر اينكه واقعه‌اي مشابه گوساله سامري در جامعه امروز نيز قابليت رخ دادن را دارد، اظهار داشت: هجوم انديشه‌هاي ارتجاعي سكولاريستي، همان گوساله سامري است.

 وي گفتمان اصلاح‌طلبان را گفتماني بازگشتي و مربوط به پيش از تشكيل حكومت جمهوري اسلامي دانست و گفت: حركت سكولاريستي در دوران جمهوري اسلامي ايران يك حركت ارتجاعي است و متاسفانه گفتمان اصلاح طلبي همين حركت را دنبال مي كند. 

وزير دادگستري با اشاره به اينكه سنگين‌ترين چالش دولت نهم در عرصه تشكيل قوه مجريه، چالش گفتماني بود، خاطرنشان ساخت: دولت نهم براي استقرار دولت ديني و اسلامي و استمرار گفتمان امام و رهبري با يك ارتجاع سكولاريستي براي عقبگرد و همسويي با غرب، دچار چالش عظيمي شد و غرب نيز به اين دولت ضربه مي‌زند تا وضعيت تغيير كرده و برگشت به عقب و آمدن ارتجاع جديد سكولاريستي را رقم بزند. 

دكتر الهام با تأكيد بر اينكه اين چالش را نبايستي با رقابت‌هاي درون جرياني اشتباه گرفت، افزود: نبايد انتظار داشته باشيم كه گفتمان سكولاريستي كه در سال 84 مشت سنگيني از ملت خورد با همان شفافيت به عرصه بيايد، بلكه آنها همانطور كه به تازگي يكي از تئوريسين هايشان توصيه كرده مي خواهند به سمت روحانيت و مرجعيت رفته و تا به زعم خودشان آنها را در انتقاد به دولت جلو انداخته و از پيروي مردم از روحانيت بهره برداري كنند در حاليكه اينها هيچگونه اعتقادي به مرجعيت و نقش سياسي روحانيت نداشته‌اند و در حال حاضر مي‌خواهند از اين دو قشر محترم براي ضربه زدن به دولت استفاده ابزاري كنند،حال آنكه روحانيت تيزبين خود هادي مردم به سمت حق خواهد بود. 

سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت:‌ گفتمان مذكور با ايجاد فضاي عدم رضايت عمومي، با تكيه بر تحليل‌هاي ناحق، دادن اطلاعات نادرست، تبليغات غلط و در عين حال اتكا بر برخي مشكلات واقعي موجود قصد دارد مردم را عليه دولت اسلامي مبتني بر گفتمان امام و رهبري برانگيزد، اما فضاي عمومي جامعه به گونه‌اي است كه مردم به اين راحتي با آنان همراه نخواهند شد و ما از اين بابت نگران نيستيم. 

وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود در كنگره جامعه اسلامي دانشجويان، انتخابات رياست جمهوري سال آينده را در يك فضاي بسيار جدي ارزيابي كرد و گفت: حركت ارتجاعي كه نمادش ، فردي ارتجاعي در اين عرصه يا آدم‌هاي جديد و ناشناخته خواهد بود با تمام توان به ميدان خواهد آمد اما مهم آن است كه اصل اين گفتمان ارتجاعي به درستي براي مردم شناخته شود. 

دكتر الهام با اشاره به اينكه البته در جبهه خودي نيز ممكن است دچار تفرق شويم كه آن نسخه ديگري مي‌طلبد، افزود: در جبهه داخلي بايد بدانيم كه در برابر چنين ارتجاعي بايستي متحد، هوشمندانه و با بينش عمل كنيم و ناكارآمدي فردي را با ناكارآمدي گفتماني اشتباه نگيريم. 

سخنگوي دولت با بيان اينكه گفتمان اصولگرايي كه گفتمان اسلام انقلابي و مبتني بر آرمان‌هاي امام و انقلاب است در عرصه بين‌المللي و داخلي كارنامه درخشاني دارد، تصريح كرد: كشور ما هم‌اينك در عرصه بين‌المللي، پرچمدار عزت اسلامي است و به آنچه كه مي‌خواسته رسيده است اما براي كامل كردن اين توفيقات با شتاب و تدبير و سازماندهي مناسب كه در راس آن مقام معظم رهبري قرار دارد در حال حركت هستيم. 

وزير دادگستري با اشاره به اينكه عده‌اي مي‌خواهند اينگونه اعلام كنند كه ميان دولت نهم و رهبر معظم انقلاب فاصله افتاده است تاكيد كرد: نبايستي فريب اين نيرنگ‌ها را بخوريم، چرا كه اساساً مشروعيت دولت به حركت در مسير امام (ره) و مقام معظم رهبري است و دولت نيز مفتخر است كه بازوي توانمندي باشد تا آرمان‌هاي مقام معظم رهبري را تحقق بخشيده و زمينه بروز و ظهور سخن‌هاي ناگفته ايشان را فراهم سازد. 

دكتر الهام ، آرمان دولت نهم را تحقق بخشيدن به گفته‌ها و ناگفته‌هاي مقام معظم رهبري دانست و تصريح كرد: مقام معظم رهبري و دولت نهم گفتمان روشني دارند و ما در هيچ دولتي شاهد نبوديم كه  ايشان يك دولتي را تا اين حد از نظر گفتماني حمايت كرده باشند و اين نشان مي دهد كه مسير دولت  نهم مسير صحيح و روشني است.

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL