26 خرداد 1393 13:1:30
مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با همكاري يونيسف برگزار مي كند:
نشست نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان
مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري با همكاري يونيسف برگزار مي كند:

سلسله نشستهاي نقش رهبران ديني در پيشگيري از بروز خشونت عليه كودكان: تهران تير/مرداد/شهريور 1393

 
 
Powered by Tetis PORTAL