امور دیه
گزارش عملکرد امور دیه بیت المال
مقدمه:
امور دیه وزارت دادگستری«بیت المال» از ابتدای سال 1363 وفق ضوابط و مقررات قانونی پرداخت دیات احکام قطعی صادره از محاکم کیفری و بعضا حقوقی قوه قضاییه در بخش دیات و اعسارقانون مجازات اسلامی را عهده دار می باشد.
ضوابط پرداخت دیات در امور دیه در وزارت دادگستری محدود به رعایت مقررات و احصاء شرایط مواد استنادی قضات محترم شامل مواد 236-255-260-312-313-332 و تبصره ذیل ماده 244 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون نحوه به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد که قضات محترم محاکم قضایی کشور حسب مورد احکام قطعی دیات و اعسار برای پرداخت دیات مرحومین یا مصدومین علیه بیت المال صادر می نمایند.
امور دیه بیت المال تا شهریور سال 87 دیات پرونده های تصادفات رانندگی را که احکام آنها علیه بیت المال صادر می شد را پس از کسر پرداخت سقف تعهدی شرکت های بیمه وفق ضوابط مارالذکر پرداخت می نمود.
با تلاش و جدیت جناب آقای دکتر الهام وزیر محترم وقت وزارت دادگستری و جناب آقای دکتر رحیمی اصفهانی مشاور محترم ایشان در سالهای 86 و 87، قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد باز نگری و اصلاحات قرار گرفت و در شهریور 87 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری به تصویب رسید.طبق ماده 10 قانون موصوف که اشعار می دارد:
«به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خصارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه « به استثناء مواردمطرح در ماده 7» توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد»
با تصویب قانون مذکور و الزام قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکتهای بیمه به پرداخت دیات احکام قطعی قضایی مرحومین و مصدومین حوادث رانندگی، ضمن اینکه حدود بیست درصد از حجم پرونده های وارده به امور دیه بیت المال را کاهش داده، موجبات سرعت العمل در پرداخت دیات حوادث رانندگی و همچنین رضایتمندی مردم و اولیای دم و مصدومان را نیز فراهم کرده است.
وظایف اجرایی امور دیه:
الف: دریافت احکام قطعی دیات از دوایر اجرای احکام یا شعب صادر کننده، تشکیل پرونده، انجام مکاتبات برای رفع نقض و تکمیل پرونده، تهیه فرم رایانه ای خلاصه پرونده، انجام بررسی های نهایی ، تامین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده ها به ذیحسابی دادگستری کل استان ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مکتوب امور دیه بیت المال در قبال پرونده های وارده از محاکم قضایی کشور می باشند.
ب: برآورد بودجه واعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه های حرام.
ج: تهیه جداول آماری عملکرد امور دیه به تفکیک استانی شامل پرونده های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری.
د: پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده ها با رعایت اصل تکریم ارباب رجوع.
س: دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و سایر نهادها و ارگانها.
ش: بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم .
دیه
از سال 1363 دیات احکام صادره از دادگاههای کیفری قوه قضاییه از بودجه بیت المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می شود .
تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده ومبلغ دیات پرداختی بیش از یکصد میلیارد تومان بوده است.
دیات پرداختی بر اساس مفاد ومقررات قانون مجازات اسلامی شامل مورد 255، 260،266، 312 ،313 ، 332 می باشد.
نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی های لازم در امور دیه وزارت دادگستری((بیت المال)) صورت می گیرد وپرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احکام دادگستری های سراسر کشور حسب مورد ارسال می نماید.
دوایر اجرای احکام قضایی با مراجعه به سوابق پرونده ها و شناسایی قانونی افراد ذینفع نسبت به پرداخت دیات از طریق ذیحسابی دادگستری ها اقدام می نماید.

در حال حاضر امور دیه وزارت دادگستری، متشکل از افراد با تجربه وزحمتکش، مسئولیت خطیر این امر خداپسندانه را بر عهده دارد.
تلفن مستقیم 88905472 در زمینه دیات پاسخگو و آماده راهنمایی می باشد.

Powered by Tetis PORTAL