دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی در یک نگاه
 
 آشنایی با دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی 

دفتر مدیریت عملکرد از حیث جایگاه سازمانی، واحد سازمانی است که زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه (وزیر/ رئیس سازمان یا موسسه) قرار دارد.

با توجه به اینکه مسئولیت اصلی اداره هر دستگاه اجرایی به عهده بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی است و این مسئولیت نیز از طرف مقام مذکور به سایر واحدهای سازمانی (معاونین / مدیران کل) تفویض می گردد، نظارت بر حسن جریان امور در تمامی دستگاه ها به این دفتر تفویض می گردد.
دفاتر مدیریت عملکرد از بدو پیدایش خود عناوین و اسامی متعددی را اختیار نموده اند که از آن جمله می توان به دفتر نظارت و ارزیابی، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و نهایتا دفتر مدیریت عملکرد اشاره کرد.
دفاتر مدیریت عملکرد وزارت خانه ها و سازمان های وابسته به ریاست جمهوری به استناد بند ج ماده 3 دستورالعمل استقرار نظام مدیریت عملکرد، مسؤل ارزیابی و نظارت بر کلیه سازمان های تابعه نیز می باشند.
دفتر مدیریت عملکرد وزارت دادگستری دارای 2 معاونت (ارزیابی عملکرد و بازرسی) می باشد.

 


 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 


الف) مدیریت عملکرد
ـ استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح دستگاه بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه ها
ـ طراحی سنجه ها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف دستگاه
ـ مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه
ـ نظارت بر فرآیند طراحی شاخص های اختصاصی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سازمان تعزیرات حکومتی و تهیه گزارش برای مقام عالی وزارت و سایر مراجع ذی صلاح
ـ ارزیابی مستمر و دوره ای وزارت متبوع و واحدهای ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی جهت سنجش میزان مطابقت عملکرد وحدهای مذکور با اهداف، راهبردها، برنامه ها، دستور العمل ها، ضوابط و آیین نامه های مربوطه
ـ انجام آسیب شناسی و عارضه یابی از واحدهای وزارت متبوع و واحدهای ستادی و استانی سازمان وابسته بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته و ارائه گزارش به مقام عالی وزارت
ـ تنظیم برنامه اجرایی ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن و نیز نظارت بر طراحی و اجرای برنامه مذکور در سازمان تعزیرات حکومتی
ـ سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه و تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات

ب ) بازرسی و رسیدگی به شکایات
ـ انجام بازرسی های موردی و دوره ای و سالانه از عملکرد واحدهای مختلف وزارت متبوع و سازمان تعزیرات حکومتی و تجزیه و تحلیل عملکرد در سه سطح 1ـ وزارتخانه (سازمان تعزیرات) 2ـ معاونت ها و ادارات کل و 3ـ مدیران و کارکنان واحدها، براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به مقام عالی وزارت.
- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
ـ کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و مقام عالی وزارت.
ـ اجرای طرح سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه گزارش به مقام عالی وزارت (در راستای بخشنامه 5272 و 5697 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور).
ـ دریافت، بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات مردم و مراجعین از واحدها و کارکنان وزارت متبوع و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
ـ پاسخگویی به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
ـ انجام سایر امور محوله در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل وزارت متبوع.
Powered by Tetis PORTAL