وظایف، ماموریت ها و برنامه ها

 
 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 

برنامه ها
1- مدیریت فرایند بررسی (مرور)
2- ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
3- مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مباره با فساد
4- بهبود جایگاه ایران در رتبه های بین المللی فساد
5- ارتقاء تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد
6- ارتقاء تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد
7- اصلاح و بازنگری قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
8- تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی ضد فساد
9- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ضد فساد
10- شرکت در نشست های اصلی و فرعی ادواری کنوانسیون مبارزه با فساد

 

وظایف و ماموریتهای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

۱ـ تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی.
۳ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون.
۴ـ شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
۵ ـ برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.
۶ ـ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور پیگیری همکاری های بین المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن.
۷ـ تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مرور، دوره ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط.
۸ ـ مدیریت و هدایـت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران.
۹ـ تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه.
۱۰ـ مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی.
۱۱ـ همکاری با دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش آگاهی های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع رسانی.
۱۲ـ نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.
۱۳ـ مشارکت مؤثر در فعالیت های مجمع دولت های عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL