مرجع ملی در یک نگاه

 
 آشنایی با مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد 

معرفی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد که در سال 2003 تدوین و تصویب شده است، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است.
پیش از تصویب این کنوانسیون چند معاهده منطقه ای (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی) درباره وجوهی از فساد نظیر رشوه تدوین و تصویب شده بود اما کنوانسیون ضد فساد در 71 ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد، یعنی پیشگیری، جرم انگاری، استرداد مجرمین فساد، معاضدت قضائی به منظور تحقیق و جمع آوری ادله جرم، بازگرداندن اموال و عوائد ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ 20/1/1388 رسماً به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد و در اسفند ماه همان سال، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 258840/44136 مورخ 24/12/1388 وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور تعیین نمود. بدین ترتیب موضوع مبارزه با فساد، پیگیری اجرای تعهدات کشورمان ذیل کنوانسیون و انجام هماهنگی های لازم در این خصوص بر عهده وزارت دادگستری می باشد. این وظیفه علی الاصول برخاسته از جایگاه خاص وزارت دادگستری وفق اصل 160 قانون اساسی می باشد.
در حال حاضر این مرجع، به عنوان دفتری مستقل و مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری مشغول به فعالیت است.

 

شورای مرجع ملی

آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، در ماده 2 و 3 شورای مرجع ملی را معرفی می کند:
ماده۲ـ این آیین نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.
ماده۳ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:
۱ـ تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی.
۳ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون.
۴ـ شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
۵ ـ برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.
۶ ـ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور پیگیری همکاری های بین المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن.
۷ـ تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مرور، دوره ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط.
۸ ـ مدیریت و هدایـت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران.
۹ـ تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه.
۱۰ـ مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی.
۱۱ـ همکاری با دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش آگاهی های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع رسانی.
۱۲ـ نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.
۱۳ـ مشارکت مؤثر در فعالیت های مجمع دولت های عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی.

اعضای شورای مرجع ملی

شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارائه مشورت به رئیس این مرجع در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ـ رئیس مرجع ملی (وزیر دادگستری) به عنوان رییس شورا
۲ـ دبیر مرجع ملی (دبیر شورا)
۳ـ معاون حقوقی قوه قضاییه
۴ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۵ ـ رئیس کل دادگستری استان تهران
۶ ـ رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی
۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی
۸ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی
۹ـ نمایندگان مطلع و تام الاختیار از:
الف ـ وزارت اطلاعات
ب ـ وزارت امور خارجه
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ وزارت کشور
ث ـ شورای عالی امنیت ملی
ج ـ دادستانی کل کشور
چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
خ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ذـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
رـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


Powered by Tetis PORTAL